Zakelijk

Disclaimer

Toepasselijkheid

1.        Het onderstaande is van toepassing op deze website van Euromaster (www.euromaster.nl met alle subpagina’s en daaraan verbonden pagina’s). Door de webpagina’s op deze site te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2.        In deze disclaimer wordt onder gebruik verstaan: alle denkbare handelingen; onder content wordt verstaan: alle in de website aanwezige inhoud.

 

Aansprakelijkheid

3.        Euromaster betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, onderhouden en verspreiden van de content op deze website. Euromaster kan echter niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden content kunt u geen rechten ontlenen.

4.        Euromaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website dan wel de informatie van derden die via hyperlinks op deze website geraadpleegd kunnen worden.

5.        Euromaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit gebruik van aangeboden of verwezen content. De content en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd en/of beëindigd zonder dat Euromaster voor de gevolgen daarvan aansprakelijk kan worden gehouden.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendom

6.        Het auteursrecht op deze website berust bij Euromaster, dan wel de derden die met toestemming deze content ter beschikking hebben gesteld van Euromaster. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Euromaster en/of deze derden en is niet toegestaan.

7.        De verveelvoudiging, verspreiding, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaarmaking van de getoonde content of delen daarvan, in welke vorm dan ook behoudens strikt persoonlijk gebruik, is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Euromaster.

 

Slot

8.        Deze disclaimer doet niet af aan hetgeen is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Euromaster en het aldaar in opgenomen privacybeleid.