Algemene voorwaarden


Euromaster verklaart hierbij dat de navolgende Algemene Voorwaarden voor consumenten:

A. Algemene voorwaarden koop op afstand / buiten verkoopruimte - consument - van Vereniging VACO (voor de consument met wie op afstand - via internet, telefoon of buiten de verkoopruimte - transacties worden gedaan), en

B. Algemene voorwaarden consumenten van Vereniging VACO (voor de consument die in het bedrijf koopt of opdracht geeft)

exclusief van toepassing zijn op en onderdeel zijn van elk aanbod van Euromaster en op elke overeenkomst tussen onze klanten en ons.

A.  Algemene voorwaarden koop op afstand / buiten de verkoopruimte - consumenten - van Vereniging VACO


Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.    Euromaster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euromaster Bandenservice B.V., handelend onder de naam Euromaster, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer aan het adres Lübeckstraat 2, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 38020682, die lid is van de Vereniging VACO en die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
b.      consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
c.     overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen Euromaster en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van VACO-leverancier en consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals email, webshop, telemarketing, telefoon etc.;
d.     overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Euromaster en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Euromaster, zoals op beurzen en evenementen;
e.   consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten tussen Euromaster en de consument;
f.     bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte kan herroepen begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen;
g.  ontbinding: de mogelijkheid van de consument om de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden.

Artikel 2: identiteit van Euromaster

•    Naam: Euromaster Bandenservice BV
•    Adres: Lübeckstraat 2, 7418 EC  Deventer
•    Telefoon: 0570-67 97 90 – bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.
•    Faxnummer: 0570-67 97 50 (algemeen).
•    Email: gen.nl.info@euromaster.com
•    Handelsregister Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 38020682 
•    BTW identificatienummer: NL.00.19.97.178.B01
•    Lid van de Vereniging VACO.

Artikel 3: toepasselijkheid

a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Euromaster en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen Euromaster en de consument.
b.    Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, door verstrekking van deze algemene voorwaarden, door op de door Euromaster meegedeelde website (downloadbaar en printbaar) en/of door het verplicht aanvinken op de website van Euromaster. 

Artikel 4: aanbod

a.    Het aanbod van producten of diensten wordt gedaan op wettelijk voorgeschreven wijze. Duidelijk en begrijpelijk bevat het aanbod daartoe relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen (btw), heffingen en afvalbeheersbijdragen, of indien de prijs van de zaak of de dienst redelijkerwijze niet vooraf kan worden berekend de manier waarop de prijs berekend moet worden, eventuele kosten van aflevering of vermelding van mogelijke extra kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Euromaster, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, het klachtenbeleid van Euromaster en de voorwaarden, waaronder voor de consument het recht van ontbinding.
b.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door Euromaster gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Euromaster niet. 
c.    Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van belastingtarieven (btw), van heffingen, van afvalbeheersbijdragen of indien variabele prijzen gelden als gevolg van mogelijke schommelingen in financiële markten.

Artikel 5: overeenkomst

 a.    De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Euromaster bevestigt de overeenkomst per email.
b.    Voor de overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Euromaster passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Voor de elektronische betaling van de consument neemt Euromaster zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
c.    Wordt bij het aanbod geen vaste prijs van de uit te voeren werkzaamheden opgegeven en worden de kosten meer dan 10% hoger dan bij benadering was opgegeven, dan moet Euromaster de hogere kostenstijging met de consument bespreken. De consument mag de opdracht opzeggen, maar moet de kosten die Euromaster heeft gemaakt voor afgeronde werkzaamheden betalen.
d.    Indien de consument zijn voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de werkzaamheden aan het voertuig zijn voltooid, dan is de consument een redelijke vergoeding voor stallings- en administratiekosten verschuldigd, welke kosten per dag € 25,- bedragen.

Artikel 6: duurovereenkomst

a.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
b.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar, tenzij voortzetting binnen dat jaar in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd. 

Artikel 7: ontbinding

a.    De consument kan de koop op afstand of buiten de verkoopruimte tot een termijn van 14 dagen is verstreken, vanaf de dag waarop de consument de zaak heeft ontvangen, zonder opgave van reden ontbinden. De consument kan bij een overeenkomst tot het verrichten van een dienst de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden tot de dag waarop Euromaster een aanvang maakt met de uitvoering van de dienst. Ontbinding dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat Euromaster bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument (digitaal) heeft verstrekt.
b.    De consument heeft het recht van ontbinding uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden.
c.    De consument heeft geen recht op ontbinding indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien de levering van zaken door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Euromaster geen invloed heeft, indien de zaken van duidelijk persoonlijke aard zijn of indien Euromaster met uitdrukkelijke instemming van de consument reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt en de consument heeft verklaard afstand te doen van het recht op ontbinding.
d.    Indien de consument gebruik maakt van het recht tot ontbinding, dan komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. Euromaster geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op.
e.    Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal Euromaster dit bedrag bij herroeping, vermeerderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, aan de consument terugbetalen nadat Euromaster het product ontvangen heeft. 

Artikel 8: conformiteit

a.    Euromaster staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Euromaster staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
b.    Euromaster staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door Euromaster of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft, zoals (maar niet uitsluitend) het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. Op grond van goed vakmanschap kan Euromaster weigeren bepaalde opdrachten aan te nemen of uit te voeren.
c.    Euromaster staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument zijn toegepast, mits Euromaster op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. 
d.    Euromaster staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van de opdracht zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik, van ondeskundig gebruik, van een gebrek aan zorgvuldigheid van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen door de consument of door een derde aan het geleverde zijn aangebracht.
e.    Klachten moeten door de consument schriftelijk worden ingediend, tenzij zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de consument kan worden verlangd. De consument stelt Euromaster onvoorwaardelijk in de gelegenheid ingediende klachten te onderzoeken (zie voorts artikel 12).
f.    Indien Euromaster na een beroep op het ontbreken van conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Euromaster zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. 

Artikel 9: levering

a.    Levering geschiedt door de zaak in het bezit van de consument te stellen. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging op het door de consument aangegeven adres. Behoudens bezorging geldt als plaats van levering de plaats waar Euromaster zijn bedrijf heeft. 
b.    Door Euromaster opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de levering vertraging oploopt of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. Voor dat deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd maakt Euromaster aanspraak op een redelijke vergoeding.
c.    Indien de levering van een product onmogelijk blijkt, dan zal Euromaster zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. Bij een vervangend product kan het recht op ontbinding niet worden uitgesloten. 

Artikel 10: betaling 

a.    Betaling geschiedt bij het totstandkomen van de overeenkomst door middel van iDEAL, creditcard of vergelijkbare betaalproducten. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. Wenst de consument met deze betalingswijze niet in te stemmen, dan zijn de aanbiedingen voor de koop op afstand of buiten de verkoopruimte niet voor de consument beschikbaar. 
b.    Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Euromaster het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Verzuim treedt in zodra Euromaster rente en incassokosten, welke minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,- kunnen bedragen, schriftelijk met inachtneming van een termijn van minimaal 14 dagen heeft aangezegd. 

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

a.    Alle door Euromaster geleverde zaken blijven eigendom van Euromaster totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. 
b.    Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of ander zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 12:  klachten en klachtenregeling

a.    De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Euromaster de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Na het balanceren van band/wielcombinaties en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat deze correct zijn uitgevoerd als de klacht niet uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij Euromaster is ingediend. 
b.    Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Euromaster schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd. 
c.    Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Euromaster in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Euromaster een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product. 
d.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling door de ombudsman van de branchevereniging: Vereniging VACO te Leiden, Postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon 071 - 5686970, www.vaco.nl. De Ombudsman van Vereniging VACO zal in het geschil bemiddelen en trachten met hoor en wederhoor, evenals zo nodig met inschakeling van deskundigen, het geschil in der minne op te lossen. 
e.    Een geschil wordt door de Ombudsman van Vereniging VACO slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Euromaster heeft voorgelegd en vervolgens binnen drie maanden nadien aan de Ombudsman  van Vereniging VACO heeft voorgelegd.
f.    De consument kan een klacht ook aanmelden via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) van de Europese Commissie, welk platform door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen Europa.

Artikel 13: aansprakelijkheid

a.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Euromaster, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden. 
b.    Bij aansprakelijkheid van Euromaster is de consument verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij Euromaster te melden en zal de consument zoveel mogelijk schadebeperkende maatregelen treffen.
c.    De aansprakelijkheid van Euromaster is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst. Euromaster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
d.    De consument is tegenover Euromaster aansprakelijk voor schade die door de consument als bestuurder op het terrein of in de gebouwen van Euromaster wordt veroorzaakt. 

Artikel 14: persoons- en voertuiggegevens

a.    Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop of buiten de verkoopruimte verstrekt de consument persoonsgegevens aan Euromaster, waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze gegevens kan Euromaster:
•    de koopovereenkomst of opdracht uitvoeren en optimale service verlenen;
•    bij gerechtvaardigd belang de consument van productinformatie voorzien en gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
•    voertuiggegevens bewaren, zoals kenteken en tellerstanden ter voorkoming van fraude.
b.    De consument heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens, deze worden door Euromaster binnen 14 dagen na het verzoek daartoe aan de consument gezonden, worden op verzoek van de consument aangepast of verwijderd met inachtneming van wettelijke voorschriften. Van toepassing is voorts de privacyverklaring die Euromaster op haar website vermeld.
c.    Bij uitgevoerde werkzaamheden aan personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) zal Euromaster mede ter voldoening aan wet- en regelgeving melding doen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) met vermelding van voertuiggegevens (o.a. kenteken, meldcode, kilometerstand en adviespunten). 

Artikel 15: toepasselijk recht

a.    Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b.    Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Euromaster is gevestigd.

Artikel 16: slotbepaling

a.    Euromaster is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b.    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstige bepaling.

 


B.    VACO Algemene voorwaarden consumenten

Artikel 1: definities/algemeen

a.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
•    Euromaster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euromaster Bandenservice B.V., handelend onder de naam Euromaster, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer aan het adres Lübeckstraat 2, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 38020682, die lid is van de Vereniging VACO en die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
•   consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
•   overeenkomst: de koop met betrekking tot een roerende zaak (“koopovereenkomst”) of het verrichten van werkzaamheden, zoals (de)montage, herstel, onderhoud, vrijwillige of wettelijke keuringen voor een (motor)voertuig (“opdracht”) gesloten tussen Euromaster en de consument. 
b.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met Euromaster gesloten koopovereenkomsten of verstrekte opdrachten en op elk aanbod daartoe van Euromaster aan de consument.
c.    Voor het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, door verstrekking van deze algemene voorwaarden of door mededeling door Euromaster van het adres van de website waar deze voorwaarden te downloaden en/of te printen zijn. 

Artikel 2: aanbod

a.    Aanbiedingen van zaken of diensten worden door Euromaster mondeling, schriftelijk of elektronisch gedaan en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Duidelijk en begrijpelijk bevat het aanbod daartoe relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen (btw), heffingen en afvalbeheersbijdragen, of indien de prijs van de zaak of de dienst redelijkerwijze niet vooraf kan worden berekend de manier waarop de prijs berekend moet worden, de levering of uitvoering, de betalingswijze en het klachtenbeleid van Euromaster.
b.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door Euromaster gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Euromaster niet. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, globale prijs of vaste prijs gelden.
c.    Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard; blijft in dat geval aanvaarding uit dan vervalt het aanbod. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van belasting¬tarieven (btw), van heffingen, van afvalbeheersbijdragen of indien variabele prijzen gelden als gevolg van mogelijke schommelingen in financiële markten. 

Artikel 3: overeenkomst 

a.    De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Euromaster bevestigt de overeenkomst zoveel mogelijk per email met vermelding van de vermoedelijke leveringsdatum en de wijze van betaling.
b.    Euromaster kan een koop of opdracht weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet kan of zal nakomen.
c.    Wordt bij het aanbod geen vaste prijs van de uit te voeren werkzaamheden opgegeven en worden de kosten meer dan 10% hoger dan bij benadering was opgegeven, dan moet Euromaster de hogere kostenstijging met de consument bespreken. De consument mag de opdracht opzeggen, maar moet de kosten die Euromaster heeft gemaakt voor afgeronde werkzaamheden betalen.
d.    Indien de consument zijn voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de werkzaamheden aan het voertuig zijn voltooid, dan is de consument een redelijke vergoeding voor stallings- en administratiekosten verschuldigd, welke per dag € 25,- bedragen. 

Artikel 4: duurovereenkomst

a.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
b.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar, tenzij voortzetting binnen dat jaar in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd. 

Artikel 5: annulering

a.    De consument heeft het recht om tot het moment van levering of tot de start van de uitvoering van de opdracht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, ook als Euromaster niet in verzuim is.
b.    De consument moet alle schade vanwege het annuleren aan Euromaster vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs, tenzij partijen schriftelijk anders hebben bepaald. 
c.    De schade moet de consument binnen 10 dagen na het annuleren aan Euromaster betalen. Blijft betaling van de schade binnen deze termijn uit, dan dient de consument de overeenkomst alsnog na te komen. In dat geval kan de consument zich niet nogmaals op annulering beroepen. 
d.    Euromaster kan de overeenkomst eveneens annuleren met inachtneming van een aan de consument te betalen schadevergoeding van 15% van de totale koopprijs, tenzij partijen schriftelijk anders hebben bepaald. 

Artikel 6: conformiteit

a.    Euromaster staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Euromaster staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
b.    Euromaster zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, als goed vakman uitvoeren, daarbij staat Euromaster in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en gereedschappen.
c.    Euromaster staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door Euromaster of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft, zoals (maar niet uitsluitend) het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. Op grond van goed vakmanschap kan Euromaster weigeren bepaalde opdrachten aan te nemen of uit te voeren.
d.    Euromaster staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument zijn toegepast, mits Euromaster op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. 
e.    Euromaster staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van de opdracht zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik, van ondeskundig gebruik, van een gebrek aan zorgvuldigheid van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen door de consument of een derde aan het geleverde aangebracht.  
f.    Klachten moeten door de consument schriftelijk worden ingediend, tenzij zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de consument kan worden verlangd. De consument stelt Euromaster onvoorwaardelijk in de gelegenheid ingediende klachten te onderzoeken. 
g.    Indien Euromaster na een beroep op het ontbreken van conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Euromaster zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. 

Artikel 7: levering

a.    Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument of met voltooiing van de opgedragen werkzaamheden. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging op het door de consument aangegeven adres. Behoudens bij bezorging geldt als plaats van levering de plaats waar Euromaster zijn bedrijf heeft. 
b.    Door Euromaster opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument aan Euromaster een schriftelijke ingebrekestelling sturen met een termijn van minstens drie weken waarbinnen Euromaster alsnog kan nakomen. Heeft Euromaster na deze termijn nog niet geleverd dan heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van Euromaster over onmogelijkheid om binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, kan de consument de overeenkomst terstond na die mededeling schriftelijk ontbinden. Voor dat deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd maakt Euromaster aanspraak op een redelijke vergoeding.
c.    Indien de levering van een product onmogelijk blijkt, dan zal Euromaster zich inspannen een vervangend product te leveren. Voor de levering zal Euromaster de consument duidelijk en begrijpelijk melden dat sprake is van een vervangend product; de consument die het vervangend product niet accepteert kan de koop ontbinden.

Artikel 8: betaling 

a.    Betaling geschiedt contant of door bijschrijving op de bankrekening van Euromaster bij levering van de zaken of bij voltooiing van de opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. 
b.    Euromaster kan van de consument een aanbetaling verlangen van 50% van de koopsom. Het volledig verschuldigde bedrag dient uiterlijk bij de levering te worden betaald. 
c.    Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Euromaster het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. De consument is tevens incassokosten verschuldigd indien aan een schriftelijke aanmaning van Euromaster met een termijn van minimaal 14 dagen door de consument geen gehoor wordt gegeven, de incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-, het exacte bedrag van de incassokosten vermeldt Euromaster in de aanmaning.
d.    Indien de consument kiest voor een betaalwijze die voor Euromaster extra kosten meebrengt, is Euromaster gerechtigd de meerkosten naar redelijkheid aan de consument door te berekenen.
e.    Euromaster draagt zorg voor directe terugbetaling van aanbetalingen bij onmogelijkheid tot levering van zaken of uitvoering van diensten als gevolg van een oorzaak welke voor rekening en risico van Euromaster komt. 

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a.    Alle door Euromaster geleverde zaken blijven eigendom van Euromaster totdat de consument, al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd, volledig heeft betaald. 
b.    Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of ander zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
c.    Euromaster kan zaken van de consument onder zich houden als de consument tekort schiet in op hem rustende opeisbare verplichtingen. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan Euromaster het retentierecht inroepen. Redelijke kosten van het uitoefenen van het retentierecht, zoals stallings- en administratiekosten (artikel 3 sub d) en verzekering, komen voor rekening van de consument.

Artikel 10:  niet-nakoming 

a.    Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
b.    Euromaster heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, een melding van betalingsonmacht doet of de consument door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c.    Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Artikel 11:  klachten en klachtenregeling

a.    De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Euromaster de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Na het balanceren van band/wielcombinaties en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat deze correct zijn uitgevoerd als de klacht niet uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij Euromaster is ingediend. 
b.    Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Euromaster schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd. 
c.    Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Euromaster in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Euromaster een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product. 
d.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling door de Ombudsman van de branchevereniging: Vereniging VACO te Leiden, Postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon 071 - 5686970, www.vaco.nl. De Ombudsman van Vereniging VACO zal in het geschil bemiddelen en trachten met hoor en wederhoor, evenals zo nodig met inschakeling van deskundigen en met inachtneming van het VACO bemiddelingsreglement trachten het geschil in der minne op te lossen. 
e.    Een geschil wordt door de Ombudsman van Vereniging VACO slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Euromaster heeft voorgelegd en vervolgens binnen drie maanden nadien aan de Ombudsman  van Vereniging VACO heeft voorgelegd.

Artikel 12: aansprakelijkheid

a.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Euromaster, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden.  
b.    Bij aansprakelijkheid van Euromaster is de consument verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij Euromaster te melden en zal de consument binnen redelijke grenzen zoveel mogelijk schadebeperkende maatregelen treffen.
c.    De aansprakelijkheid van Euromaster is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst. Euromaster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
d.    De consument is tegenover Euromaster aansprakelijk voor schade die door de consument als bestuurder op het terrein of in de gebouwen van Euromaster wordt veroorzaakt. 

Artikel 13: persoons- en voertuiggegevens

a.    Met het aangaan van een overeenkomst of het verzoek tot het doen van een aanbod verstrekt de consument persoonsgegevens aan Euromaster, waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze gegevens kan Euromaster:
•    de koopovereenkomst of opdracht uitvoeren en optimale service verlenen;
•    bij gerechtvaardigd belang de consument van productinformatie voorzien en  gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
•    voertuiggegevens bewaren, zoals kenteken en tellerstanden ter voorkoming van fraude.
b.    De consument heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens, deze worden door Euromaster binnen 14 dagen na het verzoek daartoe aan de consument gezonden, worden op verzoek van de consument aangepast of verwijderd met inachtneming van wettelijke voorschriften. Van toepassing is voorts de privacyverklaring die Euromaster op haar website vermeld.
c.    Bij uitgevoerde werkzaamheden aan personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) zal Euromaster mede ter voldoening aan wet- en regelgeving melding doen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) met vermelding van voertuiggegevens (o.a. kenteken, meldcode, kilometerstand en adviespunten).

Artikel 14: toepasselijk recht

a.    Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b.    Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Euromaster is gevestigd.

Artikel 15: slotbepaling

a.     Euromaster is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b.   Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstige bepaling.

 


De Algemene voorwaarden consumenten van Vereniging VACO zijn op 7 mei 2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder KvK-nr. 40407521.