Zakelijk

Algemene voorwaarden

Artikel 1           definities /algemeen

 1. Euromaster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euromaster Bandenservice B.V., handelend onder de naam Euromaster, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer aan het adres Lübeckstraat 2, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 38020682;
 2. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst met Euromaster aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Euromaster en een consument met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig (‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel, onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd.
 4. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij Euromaster via een georganiseerd systeem (webshop) op afstand producten en/of diensten te koop aanbiedt, waarvan de consument met een techniek voor communicatie op afstand gebruik maakt;
 5. opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘consument’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig (‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel, onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met Euromaster gesloten overeenkomsten van koop, opdracht of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van Euromaster met een consument.

 

Artikel 2           aanbod

 1. Aanbiedingen van Euromaster worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Het aanbod bevat de wijze van betaling. De aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Ingeval van elektronisch verleende opdracht of koop door de consument stuurt Euromaster een elektronische bevestiging. Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard. Blijft in dat geval aanvaarding uit, dan komt het aanbod te vervallen.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren zaken of de te verrichten diensten. De opgave vermeldt BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, zodat een goede beoordeling door de consument mogelijk wordt gemaakt. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, of tegen een vooraf vastgestelde prijs gelden, hetgeen uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst wordt vermeld.
 3. Aanbiedingen van Euromaster voor zaken gelden op basis van afhalen, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders blijkt. Aanbiedingen in de Webwinkel gelden enkel voor overeenkomsten die via de Webwinkel tot stand komen en zijn tenzij nadrukkelijk anders aangegeven niet te combineren met aanbiedingen in Euromasterfilialen.
 4. Is bij een aanbod de montage inbegrepen, dan wordt dat vooraf uitdrukkelijk vermeld of meegedeeld, bij gebreke waarvan voor montage een meerprijs verschuldigd is.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Euromaster niet. Ten aanzien van de Webwinkel geldt in het bijzonder dat prijzen die door elektronische storingen onjuist zijn Euromaster niet binden, waarbij de consument er te allen tijde van uit dient te gaan dat hij zowel voor banden als voor de bijbehorende diensten een vergoeding verschuldigd is: de producten en diensten van Euromaster zijn tenzij dit woordelijk uit de aanbieding blijkt niet gratis.

 

Artikel 3           overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Bij mondelinge aanvaarding door de consument, bevestigt Euromaster de koopovereenkomst of opdracht schriftelijk of elektronisch. Bij aanvaarding van een aanbod via de Webwinkel bevestigd Euromaster de koopovereenkomst of opdracht per email op het door de consument aangegeven emailadres.
 2. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel (zaken) of per opdracht (diensten) omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.
 3. De koopovereenkomst vermeldt de leveringsdatum en of deze vast of vermoedelijk is, alsmede de wijze van betaling.
 4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4           duur overeenkomst

 1. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand worden opgezegd.

 

Artikel 5           prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij Euromaster daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt in welk geval de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen indien met een beroep op het voorbehoud de prijs wordt gewijzigd.
 2. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft Euromaster het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De consument heeft dan het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden.
 3. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

 

Artikel 6           levering / levertijd

 1. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging. Behoudens bij bezorging, geldt als plaats van levering de plaats waar Euromaster zijn bedrijf heeft.
 2. De door Euromaster opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief en vormen derhalve een vermoedelijke levertijd. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW op. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument Euromaster een schriftelijke ingebrekestelling sturen, hij moet daarin nog een termijn van drie weken aanhouden waarbinnen Euromaster alsnog kan nakomen. Indien Euromaster na deze termijn niet heeft geleverd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van Euromaster over onmogelijkheid binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, is de consument bevoegd de overeenkomst terstond na die mededeling te ontbinden.
 3. Is een vaste leveringstermijn overeengekomen, dan heeft de consument bij overschrijding van die termijn het recht zonder ingebrekestelling of zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en vergoeding van de geleden schade te verlangen.
 4. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft Euromaster het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden, waarbij Euromaster een meer- dan wel minderprijs in rekening kan brengen. Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien Euromaster geen geschikt alternatief kan aanbieden – hetgeen ter beoordeling van Euromaster is – kan Euromaster de overeenkomst eveneens ontbinden. Euromaster zal het eventueel reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 5. Indien een consument via de Webwinkel producten koopt die niet geschikt blijken te zijn voor zijn auto zonder hierover onjuist voorgelicht te zijn door Euromaster, blijft dit voor de eigen verantwoordelijkheid van de consument en is er geen recht op ontbinding. Euromaster kan de consument tegen eventuele meer- dan wel minderprijs producten aanbieden die wel geschikt zijn. 

 

Artikel 7           annulering

De consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Bij annulering is de consument gehouden binnen één week nadien Euromaster alle schade die deze lijdt door de annulering te vergoeden, welke schade 15% van de overeengekomen prijs bedraagt. Heeft de consument deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen na de annuleringsdatum betaald, dan heeft Euromaster het recht nakoming van de overeenkomst te verlangen. De consument kan dan geen beroep meer doen op annulering van de overeenkomst. Bij overeenkomsten op afstand kan onder omstandigheden als beschreven in artikel 12 van deze voorwaarden een herroepingsrecht bestaan.

 

Artikel 8           conformiteit

 1. Euromaster staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Euromaster staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (waaronder de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Euromaster zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Euromaster staat in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en gereedschappen.
 3. Bij werkzaamheden door Euromaster aan door de consument aangeboden zaken strekt de conformiteit zich niet uit tot die zaken.
 4. De consument dient ten allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van Euromaster en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. Euromaster kan niet in staan voor de deugdelijkheid van de producten en/of diensten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.
 5. Euromaster staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de consument zijn toegepast, mits Euromaster op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed vakmanschap van Euromaster kan meebrengen dat Euromaster kan weigeren bepaalde opdrachten uit te voeren.
 6. Indien Euromaster na een beroep op conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Euromaster zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de consument aan Euromaster de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim).
 7. Euromaster staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.

 

Artikel 9           betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door Euromaster aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen).
 2. Voor overeenkomsten op afstand die via de Webwinkel tot stand zijn gekomen gelden beperkte betaalcondities in verband met de aard van de aanbiedingen die enkel in de Webwinkel gelden. Indien de consument niet van deze betalingscondities gebruikt wenst te maken zijn de aanbiedingen in de Webwinkel voor deze consument niet beschikbaar en kan de consument rechtstreeks met de vestiging van zijn keuze contact opnemen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de consument geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dient(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Euromaster biedt in de Webwinkel de mogelijkheid aan om te betaling via internet. Deze dienst wordt aangeboden in een beveiligde omgeving. Euromaster spant zich in om veiligheid van de betalingen zo veel mogelijk te garanderen. De consument is zich er evenwel van bewust dat betaling via internet altijd met risico’s gepaard gaat. Betalingen via internet zijn altijd voor eigen risico van de consument.
 4. Indien de consument kiest voor een betaalmogelijkheid die voor Euromaster extra kosten met zich meebrengt, is Euromaster gerechtigd deze meerkosten naar redelijkheid aan de consument door te berekenen.
 5. Euromaster garandeert zo spoedig mogelijke terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van Euromaster komt.

 

Artikel 10         niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Euromaster zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als contante betaling bij aflevering is overeengekomen kan Euromaster in bijzondere situaties, zulks ter beoordeling aan Euromaster, uitstel van betaling aan de consument verlenen. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd over het niet contant betaalde bedrag voor de periode beginnend vanaf het verleende betalingsuitstel tot het moment van volledige betaling.
 2. Indien de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet heeft betaald, dan heeft Euromaster het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
 3. Alle door Euromaster redelijkerwijze te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen, nadat de termijn van 14 dagen na herinnering is verstreken, voor rekening van de consument conform de bedragen (staffel) zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.
 4. Bij verzuim van de consument kan Euromaster de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverde zaken aan Euromaster terug te geven onverminderd het recht van Euromaster tot het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 11         overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert en waarop Euromaster geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 12         overeenkomsten op afstand

 1. Bij een overeenkomt tot aankoop van producten en/of diensten die op afstand via de Webwinkel tot stand komt, maar waarbij uitvoering van de overeenkomst in een Euromasterfiliaal of door een mobiel Euromasterteam bij de consument plaats vindt door montage van producten op of aan een auto, bestaat er voor de consument geen recht op herroeping in de zin van art. 7:46d BW aangezien de op of aan de auto gemonteerde producten naar hun aard en gebruik niet teruggezonden kunnen worden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand die via de Webwinkel tot stand gekomen is ziet op de koop van producten die rechtstreeks aan het door de consument opgegeven adres afgeleverd worden heeft de consument overeenkomstig de voorwaarden van art. 7:46d BW recht op herroeping            van de koopovereenkomst.
 3. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten kompleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.
 4. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking aan Euromaster terugzenden conform redelijke instructies van Euromaster.
 5. Bij herroeping komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 6. Bij herroeping zal Euromaster het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan de consument terugbetalen op de door de consument kenbaar gemaakte bank- of girorekening.
 7. De consument heeft, naast de hierboven in artikel 12 sub a genoemde situatie, geen recht op herroeping in de overige gevallen opgesomd in artikel 7:46d BW.

 

Artikel 13         privacy

 1. Euromaster gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens om met de persoonsgegevens van consumenten.
 2. Euromaster vergaart op verschillende manieren en met verschillende doeleinden persoonlijke gegevens.
 3. Euromaster registreert en bewaart de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij informatieverzoeken, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via het elektronische antwoordformulier op haar website, met als doel het op de meest correcte wijze beantwoorden van vragen dan wel het voldoen aan andere wensen of verzoeken van de consument. Deze gegevens worden niet gebruikt om zonder voorafgaande toestemming van de consument de consument ongevraagd te benaderen.      
 4. Bij het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via de Webwinkel van Euromaster, verstrekt de consument persoonsgegevens aan Euromaster, waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Euromaster. Euromaster kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, doch enkel indien de consument hiervoor voorafgaande toestemming verleend heeft.
 5. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde intrekken.
 6. Euromaster zal geen persoonsgegevens van consumenten aan derden verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 7. Op haar website maakt Euromaster om haar dienstverlening te optimaliseren gebruik van cookies. Cookies zijn kleine porties data die naar de browser van de consument worden verzonden door een webserver. Deze data wordt op uw harde schijf geïnstalleerd. Hierdoor kan Euromaster de data registreren met betrekking tot de navigatie van de computer van de consument op haar site ( de  bezochte pagina's, de tijd en datum van het bezoek etc). Deze cookies stellen Euromaster in staat om haar diensten beter op de persoonlijke behoeftes van de consument af te stemmen en zijn zodoende noodzakelijk voor het correct en normaal functioneren van de website van Euromaster.
 8. Euromaster maakt ook gebruik van cookies om globale informatie over het surfgedrag van bezoekers op haar website te verzamelen, waarbij zij gebruik maakt van Google Analytics. De aldus verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Euromaster gebruikt daarbij de anonymize-functie van Google, waardoor Google niet de beschikking krijgt over IP-adressen van consumenten, en de data derhalve niet te herleiden zijn tot een natuurlijke persoon. Deze gegevens betreffen derhalve geen persoonsgegevens. Euromaster maakt overigens nadrukkelijk geen gebruik van third party tracking cookies.
 9. Alvorens de consument de website van Euromaster zal bezoeken, zal de consument allereerst worden verzocht toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies. Indien de consument geen cookies wenst te accepteren is het mogelijk om, voorafgaande aan uw bezoek aan de website, toestemming te weigeren.
 10. Consumenten hebben het recht om van Euromaster informatie te vragen over de persoonsgegevens waarover Euromaster beschikt, alsmede om die persoonsgegevens waar nodig te verbeteren of aan te vullen. Indien zijn persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, een andere verplichting of een hiermee in direct verband staand doel, kan de consument Euromaster verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

 

Artikel 14         eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Euromaster totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. 
 2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
 3. Euromaster kan zaken van de consument onder zich houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht door Euromaster worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 15         niet-nakoming van de overeenkomst  

 1. Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Euromaster heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 16         aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Euromaster, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijden de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Is Euromaster met in acht neming van het vorige lid aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het voertuig van de consument wordt toegebracht, dan is de consument verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij Euromaster te melden. De consument is verplicht om binnen redelijke grenzen schadebeperkende maatregelen te treffen.
 3. De aansprakelijkheid van Euromaster blijft beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaat of is de schade niet gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.
 4. De consument is tegenover Euromaster aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De consument die zijn voertuig op het terrein of in de gebouwen van Euromaster zelf bestuurt, is aansprakelijk voor alle schade die door de consument als bestuurder wordt veroorzaakt.

 

Artikel 17         klachten

 1. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Euromaster de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij Euromaster schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. De levering van producten of diensten geldt als deugdelijk indien niet tijdig is geklaagd.
 3. Na het balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij Euromaster moet zijn ingediend.
 4. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Euromaster in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Euromaster een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling.

 

Artikel 18         bemiddelingsregeling

 1. Geschillen tussen de consument en Euromaster over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Euromaster te leveren zaken en uit te voeren diensten kunnen aanhangig gemaakt worden bij het de ombudsman van Vereniging VACO (hierna te noemen “VACO ombudsman”) te Leiden, postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon: (071) 568 6970, internet: www.vaco.nl. De VACO ombudsman zal het geschil beoordelen volgens het VACO-bemiddelingsreglement van de VACO ombudsman.
 2. Alvorens een geschil op voormelde wijze aanhangig te maken moet de consument zijn klacht(en) eerst ter behandeling bij Euromaster indienen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan de consument deze zo spoedig mogelijk, nadat gebleken is dat een oplossing in overleg niet mogelijk is, bij de VACO ombudsman indienen, althans uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil.

 

Artikel 19         toepasselijk recht / forumkeuze

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar het Euromasterfiliaal, dat de overeenkomst met de consument heeft uitgevoerd, is gevestigd.

 

Artikel 20         slotbepalingen

 1. Euromaster is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van kracht en bindend voor de consument vanaf het moment dat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bekendmaking en publicatie zal in ieder geval geschieden via de website www.euromaster.nl, waar consumenten de gelegenheid krijgen een kopie van de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.
 3. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk of elektronisch tussen Euromaster en de consument worden vastgelegd.